Our Students


Yu Jingyi, Zheng Siqi, Lei Dengxin Yue, Zhou Shuni, He Yuyi, Fu Yiqiao, Chen Duanduan, Zhou Jiarui, Fan Xinyi, Zeng Xinyi, Yang Yiying, Zhang Yuyu 12 students2017 Sichuan Aerobics Championship (Junior Middle School) First Prize
Ms. Ruan Yuewen's 2015 National English Proficiency Competition for Middle School Students First Prize
Zhang Haoxing's classmates of the junior middle school group in the 2017 Junior High School Mathematics Contest
Jing Wenxin’s Gold Medal for Australian Youth Talent Competition in 2017
Zhong Chongxi's classmate of the first session of the "Enthusiastic" competition in Sichuan Province
Long Yurui's “Hope for China” Bilingual Cultural Talent Selection Event in 2017
Zhang Linchuan First Prize of the 33rd Sichuan Provincial Youth Science and Technology Innovation Contest